X
تبلیغات
رایتل

شاید

از کسی که دوستش داری، ساده دست نکش

شاید دیگر هیچ کس را مثل اون دوست نداشته باشی

و

از کسی هم که دوستت داره، بی تفاوت عبور نکن

شاید هیچ وقت هیچ کس تو را مثل او دوست نداشته باشه



امشب
نقش تاریک دلم نورانی است
امشب
تمام شدم در نهایت مهربانم
امشب
پر از شنیده ها هستم
امشب
حس پرواز پرنده در آبی آسمان را فریاد خواهم زد

امشب
...مهربانی مرا همراه است که