X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

و من شکستم

و من شکستنم را دیدم

برای دومین بار

و این بار دردناک تر

می دونم تقصیر خودم بود

می دونم چرا تکرار شد

می دونم چرا اتفاق افتاد

اتفاق افتاد چون اعتراف کردم به دوست داشتن

پذیرفتم نیاز را

و گذاشتم ببینه خرد شدنم را

و ازش لذت برد

و پیروز مندانه از کنارم رد شد

 

نمی ذارم دیگه تکرار بشه

همین یه بار برای همه عمرم کافیه

 

من کسی را نمی شکنم

و اجازه نمی دم کسی شکستنم را ببینه

حتی اگه له شده باشم ،  محکم می ایستم  این بار

 

من کسی را فراموش نمی کنم

و اجازه نمی دم فراموشم کنن

قبل از این که به فکرش بیفتن ،  من می رم  این بار

 

من از کسی متنفر نمی شم

و اجازه نمی دم کسی دوستم نداشته باشه

قبل از این که بخوان حس بدی پیدا کنن ،  من بی هیچ حسی می گذرم  این بارامشب
نقش تاریک دلم نورانی است
امشب
تمام شدم در نهایت مهربانم
امشب
پر از شنیده ها هستم
امشب
حس پرواز پرنده در آبی آسمان را فریاد خواهم زد

امشب
...مهربانی مرا همراه است که